رهبری

بدنه خبر

کمیته ساماندهی فعالیت متخصصین دندانپزشکی شنبه، 24 مهر 1395

ه
هدف از تأسیس این کمیته، سازماندهی و ساماندهی فعالیت متخصصین دندانپزشکی اعم از هیأت علمی و غیرهیأت علمی، در بخش های آموزش، کلینیک ویژه تخصصی و مرکز تجمیعی معین سنندج می باشد. در اولین جلسه کمیته، مواردذیل، به تصویب اعضاء رسید:

1-زمان حضور در کلینیک ویژه براساس سال ورود به دانشکده و شروع تعهد 1 ، 2 و 5 روزتعیین گردید. بدین ترتیب که ورودی های 91 و 92 ، یک(1) روز در هفته، ورودی 93 دو (2)روز در هفته و تمام وقت جغرافیایی، پنج(5) روز در هفته در کلینیک ویژه تخصصی در ساعات مقرر انجام وظیفه نمایند.
 
2-فعالیت آموزشی تحت نظارت معاونت آموزشی، طبق برنامه اعلام شده قبلی و بر اساس آیین نامه اداری استخدامی اعضائ هیات علمی برای همکاران الزامی شد.
 
3-باتوجه به اینکه تنها مرکز درمانی سطح 3 استان کلینیک تخصصی است،اعضاء هیات علمی در شرایط خاص در زمان آموزش ،درمانهای اورژانسی را تحت پوشش قرار دهند.مقرر شد که اعضاء هیات علمی مشخص شده در این جلسه،یک روز در هفته بعداز ظهر در کلینیک معین به فعالیت آموزشی و درمانی بپردازند.
 
4 - مقرر گردید بر اساس مصوبات فوق، برنامه ریزی کلینیک تخصصی و درمانگاه معین به ریاست محترم دانشکده گزارش  گردد.    
 
پورتال اخبار