رهبری

بدنه خبر

کارگاه دو روزه نظام مراقبت از عوارض ناشی از بارداری و زایمان چهارشنبه، 1 دی 1395
 کارگاه در راستای اولولیت های وزارت بهداشت و درمان با شرکت گروه های هدف: کارشناس مسئولان برنامه مادران –کارشناس مسئولان بلوک های زایمان بیمارستان –رابط مادران پرخطر در بیمارستان –ماماهای درمانگاه های مادر پرخطر در بیمارستان  شاغل در مراکز بهداشت شهرستان ها ، بیمارستان های دانشگاهی، تامین اجتماعی و خصوصی  تشکیل شد .
مباحث ارائه شده توسط متخصصین 
1- مباحث علمی کارگاه با توجه به شایعترین علل مرگ مادری ، مراقبت های پیش از بارداری ، پرو تکل و دستورالعمل های جدید ارزیابی خطر کاردیومیوپاتی ها  و  ترومبوآمبولی  در بارداری و پس از زایمان و سایر  تغییرات مهم و دستورالعمل های جدید برنامه مادران ، خونریزی ها و شوک همواژیک و...
2-پروتکل و دستورالعمل برنامه بهبود کیفیت مراقبت از مادران پرخطر 
3-  بیان انتظارات از بخش بهداشت و درمان
4- ارائه مشکلات پرسش و پاسخ  و با حضور مدیر درمان
 
 
این کارگاه در محل سالن اجتماعات ستاد دانشگاه توسط معاونت بهداشتی و با مشارکت معاونت درمان ، اساتید محترم گروه زنان و زایمان و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار شد .
 
پورتال اخبار