رهبری

بدنه خبر

تقویم زمانبندی مرکز آموزشی ، پزشکی ، درمانی توحید در دی ماه 95 شنبه، 4 دی 1395

تقویم زمانبندی مرکز آموزشی ، پزشکی ، درمانی توحید در دی ماه 95 ارائه شد.

 این تقویم در دو قالب شماره 1 و شماره 2 تنظیم شده است.

 تقویم زمانبندی شماره 1 : گروه هدف (پرستاری ، اتاق عمل ، هوشبری ، بهیار ، فوریت های پزشکی، گروه (رادیولوژی ، رادیوتراپی ، سی تی اسکن ) ، گروه آزمایشگاه و پزشکان عمومی را در برمی  گیرد.

 تقویم زمانبندی شماره 2 : در راستای آگاهی در خصوص اعتبار بخشی بوده که گروه هدف کلیه پرسنل بهداشتی ، درمانی ، اداری ، مالی ، آموزشی ، فرهنگی ، فنی و مهندسی ، فناوری اطلاعات ، تاسیسات ، خدمات و ... را شامل می شود.

کلیه کارگاه های مذکور (شماره 1و2) در سالن آمفی تئاتر مرکز آموزشی درمانی توحید و براساس زمانبندی در شیفت های مختلف صبح و عصر برگزار می گردد و دارای امتیاز آموزشی ضمن خدمت و مداوم می باشد.

 

 
 
 
 
پورتال اخبار