رهبری

بدنه خبر

برنامه های مرکز بهداشت برای ارتقا سلامت مواد غذایی شهر وندان شنبه، 18 دی 1395
درادامه تشدید برنامه های بازرسی ونظارت بر اماکن تهیه وتوزیع مواد غذایی واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت سنندج موفق به شناسایی وضبط ومعدوم نمودن 2 تن مواد غذائی فاسدو تاریخ گذشته گردید که این مهم با اخذ دستور قضایی وهمکاری نیروی انتظامی از محلهای مورد نظرجمع آوری  ونهایتا معدوم گردید

تلفن گویای 194 به صورت 24 ساعته آماده پاسخگوئی وپیگری موارد نقص بهداشتی وسلامت کار بوده که همشهریان محترم میتوانند با تماس با این سامانه مرکز بهداشت سنندج را در پیشبرد سلامت شهروندان یاری نمایند.          
 
پورتال اخبار