رهبری

بدنه خبر

برنامه های واحد آموزش سلامت شنبه، 18 دی 1395
روز چهار شنبه مورخه 95/10/15 با هماهنگی نماینده بانوان شرکت توزیع برق کردستان ، جلسه آموزشی در خصوص  معرفی برنامه ملی  خود مراقبتی برای گروهی از کارکنان این اداره گذاشته شد . برنامه های آموزشی در ادرات در راستای ارتقا سلامت سازمانی کارکنان ادرات می باشد که کارشناس مسئول اموزش سلامت سنندج با حضور در این جلسه مطالبی را در این خصوص برای حاضرین تشریح نمودند. وی علاوه بر تعریف اصول دوازده گانه سلامت، به ضرورت توانمند شدن کارکنان ادارات برای سالم بودن ، سالم زیستن تأکید  نمود .  در ادامه با توجه به اهمیت بیماری ایدز و درخواست حاضرین در خصوص آشنا شدن با بیماری و راههای انتقال و حمایت های لازم برای همه گیر کردن آموزش نیز مطالبی را بیان نمودند .    
 
پورتال اخبار