رهبری

بدنه خبر

برنامه توانمند سازی پزشکان خانواده یکشنبه، 19 دی 1395

 جهت بهبود و ارتقا کیفیت معاینات شغلی در مراکز روستایی، دوره بازآموزی آشنایی با معاینات شغلی و بیماری های ناشی از کار جهت پزشکان خانواده مراکز روستایی در روزهای دوشنبه و سه شنبه مورخ 95/106 و 95/10/7 در سالن اجتماعات مرکز بهداشت سنندج برگزار گردید.

در ابتدای جلسه سعیدی معاون مرکز بهداشت شهرستان سنندج ضمن بیان مقدمه  به اهمیت برنامه های واحد سلامت کار در مراکز روستایی اشاره نمودند. در ادامه   مهندس شریفی  کارشناس مسئول واحد سلامت کار در  خصوص کلیات برنامه معاینات شغلی، شرح وظایف پزشک خانواده در بحث سلامت کار، دستورالعمل تکمیل فرم پرونده پزشکی و فرم غربالگری سیلیکوزیس، همچنین اهمیت تایید بازرسی های انجام شده در سامانه بازرسی محیط و کار توسط پزشکان را ذکر نمودند. در ادامه دکتر گیاهی پزشک متخصص طب کار و بیماریهای شغلی و عضو هیات علمی دانشگاه، در خصوص انواع بیماریهای شغلی، تشخیص و ارجاعات، سیمای بالینی بیماری سیلیکوزیس و اهمیت این بیماری در صنایع را ارایه نمودند و جلسه بصورت پرسش و پاسخ ادامه پیدا کرد. در ادامه  خانم مهندس حورفراست به ارائه پسخوراندهای آماری برنامه های کشاورزان و بازدید کارگاهی و  تشریح نوع بافت کارگاهی مراکز روستایی پرداخت. و به سوالات حاضرین پاسخ دادند .          

 
پورتال اخبار