رهبری

بدنه خبر

برنامه های آموزشی واحد سلامت روان یکشنبه، 19 دی 1395
عصبانیت مانندشادی ویا غمگینی یک احساس کاملا طبیعی است.چنانچه عصبانیت وخشم به درستی ابرازنشودهم برای فرد هم برای اطرافیان وخانواده مضرخواهدبودوچنانچه به روش های نادرست ومنفی ابرازشودمنجربه خشونت وتهدیدی برای اطرافیان می گردد.
آموزش کنترل خشم رابایدقبل ازدوران بلوغ ودراوایل کودکی آغازنمود.معمولا کودکانیکه نمی توانندخشم خودرا کنترل کنندنارضایتی بیشتری اززندگی خواهندداشت ودربزرگسالی زندگی آنهاازکیفیت پایین تری برخوردارخواهدبود.به همین دلیل پریا وکیلی کارشناس سلامت روان جامعه شهیدتعریف درمورخه 95/10/11 اقدام به برگزاری کلاس آموزشی مهارت کنترل خشم برای دانش آموزان  دوره اول ودوم دبستان شهیدمنوچهرزاده نمودودانش آموزان بصورت عملی این مهارت را آموزش دیدند.این کلاس آموزشی حدود90دقیقه به طول انجامیدودرپایان به سوالات دانش آموزان پاسخ داده شد.      
 
پورتال اخبار