رهبری

بدنه خبر

بهبود و ارتقا کیفیت سلامت کشاورزان در روستا دوشنبه، 20 دی 1395

 جهت بهبود و ارتقا بهداشت و سلامت کشاورزان تیم واحد سلامت کار در معیت سازمان فنی حرفه ای و سازمان جهاد کشاورزی در تاریخ های 28 آذرماه و 11 دی ماه  سال جاری به روستای مادیان دول مراجعه گردید. در این دوره آموزشی، کلاس آموزشی زنبورداری برای داوطلبین یادگیری زنبورداری توسط سازمان جهاد کشاورزی و سازمان فنی و حرفه ای برگزارگردید که از ظرفیت موجود برای آموزش سلامت در زنبورداری وکشاورزی نیز استفاده شده وتوسط کارشناس بهداشت حرفه ای آموزش های موبوطه ارائه گردید.

در جلسه 28 آذرماه مهندس زندی و در جلسه آموزشی 11 دی ماه  مهندس حورفراست، کارشناسان ستادی واحد سلامت کار در خصوص بهداشت شغلی مطالبی ارایه دادند. مطالب آموزشی شامل: توجه شاغلین از جمله کشاورزان و باغداران و سایر مشاغل کشاورزی از جمله زنبورداری به سلامت خود علاوه بر اهمیتی که به یادگیری انجام حرفه خود می پردازند. ضروری است اهمیت سلامت برای خود شاغلین نیز در نظر گرفته شود و بدانند که بدون جسم سالم، بهره وری شغلی میسر نیست. در ادامه مباحثی در خصوص رعایت ساعات کار بخصوص کاهش فعالیت در ساعات اوج تابش خورشید، نحوه استفاده از سموم و استفاده از وسایل حفاظت فردی در حین سم پاشی و کار به شاغلین ارائه شد. درخصوص ضرورت انجام معاینات شغلی و شناسایی سریع مشکلات ناشی از کار و همچنین مدت دار بودن ظهور بیماری شغلی نیز توضیحاتی ارائه شد.

دوره آموزشی بهداشت شغلی به منظور رعایت اصول بهداشتی نحوه انجام کار برای آشنایی شاغلین در سطح روستا برگزار گردید.            

 

 
پورتال اخبار