رهبری

بدنه خبر

«برگزاری کارگاه آموزشی ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی در بانه» پنجشنبه، 9 دی 1395
 

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بانه ، در تاریخ 9/10/95 کارگاه یک روزه ارگونومی یا مهندسی فاکتورهای انسانی با حضور کارشناسان بهداشت محیط و حرفه ای در سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید.

 
 

مدرسین کارگاه ، سهند غفوری کارشناس ارشد بهداشت حرفه ای ، عثمان رحمانی ، خالد دولتی کارشناسان بهداشت حرفه ای و خانم بنار شریف زاده کارشناس بهداشت حرفه ای بودند

 
 

  
 
 
مدرسین مسائل ارگونومی را برای حاضرین در کارگاه توضیح دادند که با عنایت به افزایش وشیوع بیماریهای اسکلتی وعضلانی در کارمندان ، کارگران وشاغلین در صنایع وهمچنین افزایش کمردرد در جامعه انسانی که سبب و علل آن عدم رعایت اصول ومقررات ارگونومی است. شیوه صحیح انجام کار ، شیوه صحیح نشستن ، شیوه صحیح حمل بار کهدر آن کلیه اندام های بدن و مفاصل انسان بطور صحیح قرار گیرند ودر وضعیت و پوسچر های نامناسب نباشند. و از وضعیت نامناسب در هنگام نشستن پشت میز ویا هنگام انجام کار پیشگیری نمود. لذا آگاهی جامعه اداری و کارگری در این خصوص الزامی است تا از شیوه صحیح واصولی انجام کار و نشستن صحیح برخوردار شد.

در نتیجه رعایت اصول ارگونومی ومهندسی انسانی مساوی با کاهش بیماریهای اسکلتی ـ عضلانی چون 80% بیماریهای اسکلتی وعضلانی وکمردرد مربوط به شغل می باشد.

 
 
 
   
 
پورتال اخبار