رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی ( یک مرحله ای) نوبت سوم شماره 6/1395 دوشنبه، 18 بهمن 1395

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان در نظردارد به منظور احداث بیمارستان 100 تختخوابی در شهر مریوان در راستای اجرای مصوبات سفر کاروان تدبیر و امید به استان کردستان و به استناد مصوبات هیات محترم وزیران دو قطعه زمین مازاد بر نیاز خود را واقع در شهر مریوان  برابر با قوانین و مقررات قانونی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

********************************************

¨ مدت زمان تحویل اسناد مزایده: ازتاریخ نشرآگهی 18/11/1395 لغایت 28/11/1395

¨ محل تحویل اسناد مزایده : متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده به آدرس : استان کردستان- شهرستان سنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر– ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- ساختمان شماره 3-مدیریت امور پشتیبانی– واحد مناقصات و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

********************************************

¨ مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  9/12/1395

¨ آدرس ارسال اسناد و مدارک و پیشنهادات مزایده (پاکات الف-ب-ج): استان کردستان–شهرستان سنندج–میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کد پستی6618634683 

¨ آدرس محل بازدید از ملک مورد مزایده : شهرستان مریوان– شهر مریوان–خیابان میدان نوروز- بلوار ارشاد- مدیریت شبکه بهداشت و درمان مریوان- شماره تماس08734601550  

********************************************

¨ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : مبلغ تضمین شرکت در مزایده مندرج در شرایط عمومی مزایده باید بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر واریز و ارائه گردد.

********************************************

¨ تاریخ تشکیل کمیسیون مزایده و بازگشایی مدارک و پیشنهادات : بازگشایی پاکات در تاریخ 14/12/1395 صبح روز شنبه ساعت10 صبح واقع در ستاد دانشگاه می باشد، ضمناً داوطلبین می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33286695-087 تماس حاصل و به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آدرس http://muk.ac.ir مراجعه  فرمایید.

********************************************

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار