رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی خرید، تهیه و تأمین کیف های بهداشتی به همراه اقلام مورد نیاز بهداشتی (مرحله دوم) شنبه، 23 بهمن 1395

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه در نظر دارد خرید ، تهیه و تأمین کیف های بهداشتی به همراه اقلام مورد نیاز بیماران بستری به تفکیک بخش های بیمارستانی جهت بیمارستان شهید دکتر بهشتی قروه را از طریق مناقصه عمومی به شرکتهای صلاحیت دار واجد شرایط دارای مجوز(تأمین وسایل و تجهیزات پزشکی، تأمین البسه بیمارستانی و درمانی و شرکت های تولید، تهیه و توزیع وسایل بهداشتی- آرایشی – تبلیغاتی مرتبط با موضوع مناقصه ) به مدت 6 ماه از مورخ 1/1/96 لغایت 31/6/96 واگذار نماید.

------------------------------------------------

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب:

از تاریخ نشر آگهی 20/11/95 لغایت 25/11/95

محل تحویل اسناد و شرایط مناقصه به شرکت های داوطلب:

  استان کردستان- شهرستان قروه- میدان بسیج –خیابان 17 شهریور -شبکه بهداشت و درمان قروه

------------------------------------------------

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف، ب و ج): لغایت مورخه 5/12/95

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات

استان کردستان- شهرستان قروه- میدان بسیج – خیابان 17 شهریور –دفتر حراست شبکه بهداشت و درمان قروه

ارسال از طریق پست سفارشی

-------------------------------------------------

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان بایستی جهت شرکت در مناقصه مبلغ پانزده میلیون ریال(000/000/15 ریال) بصورت اصل فیش واریزی به شماره حساب 74380904 بانک رفاه شعبه شریعتی قروه کد 825  و یا ضمانت نامه بانکی معتبر قابل وصول(با اعتبار حداقل 3 ماه از تاریخ درج آگهی در وجه شبکه بهداشت و درمان قروه ) ارائه و به همراه سایر مدارک ارسال نمایند.

-------------------------------------------------

تاریخ بازگشایی پاکات و پیشنهادات:

مورخ9/12/95 روز دوشنبه رأس ساعت 9صبح در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان قروه می باشد.

در ضمن متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 7-08735220156 تماس حاصل و یا به سایت ملی اطلاع رسانی استعلام ها به آدرس:  http://iets.mporg.ir  و یا  آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان( http://Muk.ac.ir ) مراجعه فرمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار