رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی (یک مرحله ای) چهارشنبه، 27 بهمن 1395

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی استان کردستان در نظردارد تعدادیاز خودروهای  مازاد بر نیاز خود را در اجرای مصوبات هیات امناء و موضوع ماده 91 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاهها برابر دستورالعمل موجود و سایر قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی به شرح ذیل به فروش برساند.

********************************************

¨ مدت زمان تحویل اسناد مزایده: ازتاریخ نشرآگهی 26/11/1395 لغایت 7/12/1395

¨       محل تحویل اسناد مزایده به متقاضیان : متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد  مزایده به  استان کردستان- شهرستان سنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان-ساختمان شماره 3- مدیریت امور پشتیبانی–واحد مناقصات و یا به  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

********************************************

¨ مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  17/12/1395

¨ آدرس ارسال اسناد و مدارک مزایده و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج):استان کردستان–شهرستان سنندج–میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کد پستی6618634683  

¨ آدرس محل بازدید از مورد مزایده:  استان کردستان- شهرستان سنندج- خیابان شهید بروجردی– جنب آموزش و پرورش ناحیه دو سنندج- واحد نقلیه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

********************************************

¨ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مزایده : مبلغ تضمین شرکت در مزایده مندرج در شرایط عمومی مزایده باید بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر برای هر خودرو به صورت جداگانه واریز و ارائه گردد.

********************************************

¨ تاریخ تشکیل کمیسیون و بازگشایی مدارک و پیشنهادها (پاکات الف– ب- ج): بازگشایی پاکات در تاریخ 22/12/1395 صبح روز یکشنیه ساعت 9 صبح واقع در ستاد دانشگاه می باشد، ضمناً داوطلبین می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33286695-087 تماس حاصل و به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان و http://muk.ac.ir مراجعه نمایند.

 

********************************************

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 

 

 
پورتال اخبار