رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی1395 چهارشنبه، 27 بهمن 1395

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در نظر دارد از طریق شرکت های صلاحیتدار نسبت به خرید کیف های بهداشتی بیمارستان شهدای دهگلان از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید.

---------------------------------------------------------------------------

مدت زمان تحویل اسناد  مناقصه به شرکت کنندگان: از تاریخ نشر آگهی 15/12/95

آدرس محل تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان در مناقصه: استان کردستان –شهرستان دهگلان- میدان معلم- شبکه بهداشت و درمان دهگلان (واحد امور عمومی شبکه)

-----------------------------------------------------------------------

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف و ب و ج) : لغایت تاریخ 15/12/95

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف-ب- ج) اسناد مناقصه: استان کردستان –شهرستان دهگلان-میدان معلم شبکه بهداشت و درمان دهگلان(دفتر حراست شبکه بهداشت و درمان دهگلان)

----------------------------------------------------------------

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر(با حداقل اعتبار سه ماه) به حساب 18640473 بانک رفاه واریز و ارائه گردد.

-------------------------------------------------------

تاریخ کمیسیون مناقصه و بازگشایی مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج): مورخ 19/12/95 صبح روز پنج شنبه ساعت 10صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت می باشد. ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35124024  واحد امور عمومی شبکه تماس حاص نمایند.

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار