رهبری

بدنه خبر

آگهی برگزاری استعلام بهاء خدمات تایپ و تکثیر ، رختشویخانه و تلفنخانه چهارشنبه، 27 بهمن 1395

مرکز پزشکی آموزشی درمانی کوثر سنندج در نظر دارد نسبت به واگذاری خدمات تایپ و تکثیر، تلفنخانه و رختشویخانه این مرکز ، به شرکت های خدماتی واجد شرایط و صلاحیت دار اقدام نماید.

---------------------------------------------------------------------------

مدت زمان تحویل اسناد استعلام به شرکتهای داوطلب: از تاریخ نشر آگهی 27/11/1395 لغایت 4/12/1395

محل تحویل اسناد استعلام به شرکت های داوطلب: استان کردستان- شهرستان سنندج- بلوار پاسداران- پایین تر از دانشگاه علوم پزشکی کردستان بلوار محوی روبروی بیمارستان تأمین اجتماعی- بیمارستان کوثر- واحد تدارکات و جهت هماهنگی با شماره تماس 09189736163- آقای کمال عیسی پور کارپرداز مرکز تماس حاصل فرمائید.

-----------------------------------------------------------------------

مهلت تحویل پیشنهادات(در یک پاکت واحد): لغایت پایان وقت اداری تاریخ 5/12/13954

آدرس تحویل مدارک و پیشنهادات اسناد استعلام : استان کردستان –شهرستان سنندج- بلوار پاسداران  پایین تر از دانشگاه علوم پزشکی کردستان- بلوار محوی روبروی بیمارستان تأمین اجتماعی بیمارستان کوثر(حراست مرکز)

----------------------------------------------------------------

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر(با حداقل اعتبار سه ماه) به حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه  نمایند.

-------------------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات، کمیسیون معاملات مرکز در تاریخ 7/12/1395 چهارشنبه ساعت 10 صبح واقع در مرکز پزشکی کوثر می باشد. ضمناً  شرکت های استعلام می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد تدارکات آقای عیسی پور با شماره 09189736163 تماس حاصل و  یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند.

 

 

«روابـط عمومی دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان»

 
پورتال اخبار