رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله) شنبه، 30 بهمن 1395

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمامی کردستان در نظر دارد امور تکثیر(فتوکپی) ستاد شبکه، مرکز بهداشت و بیمارستان سینا کامیاران را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی (شرکت های واجد شرایط و صلاحیتدار) واگذار نماید

------------------------------------------------

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب:

از تاریخ نشر آگهی 30/11/95    لغایت 10/12/1395

 

آدرس محل تحویل اسناد و شرایط مناقصه به شرکت های داوطلب:

  استان کردستان- شهرستان کامیاران- شهرک الهیه جنب دادگستری واحد اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران

------------------------------------------------

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف، ب و ج):      لغایت تاریخ  22/12/1395

 

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مناقصه(پاکات الف، ب و ج):     

استان کردستان- شهرستان کامیاران - شهرک الهیه جنب دادگستری- دبیرخانه (محرمانه) –واحد حراست  شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران- کدپستی 6631853141

-------------------------------------------------

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر حداقل اعتبار سه ماه بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند.

-------------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون  معاملات و بازگشایی مدارک وپیشنهادات (پاکات الف، ب و ج):     

 

مورخ 25/12/1395 صبح روز شنبه رأس ساعت 10 صبح  واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران می باشد، ضمناً شرکتهای شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35530934-087 اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس:  http://iets.mporg.ir  و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان( http://Muk.ac.ir ) مراجعه فرمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار