رهبری

بدنه خبر

به روز شدن فهرست توامندیهای تولیدات و خدمات داخلی شنبه، 14 اسفند 1395

 
به روز شدن فهرست توامندیهای تولیدات و خدمات داخلی از طریق مشاهده در آدرس www.mimt.gov.ir\tavanmandi
و خودداری ار خرید کالا و خدماتی که نام آنها در آن فهرست مندرج گردیده و نظارت ب ررعایت عملکرد پیمانکاران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار