رهبری

بدنه خبر

جلسه دفاع از پروپوزال سه‌شنبه، 24 اسفند 1395

دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال آقای حامد گویلی کارشناس ارشد داخلی جراحی تحت عنوان "بررسی نگرش ایمنی وعوامل مؤثر بر آن درپرسنل فوریتهای پزشکی 115 شهرستان سنندج در سال1395" 

در ساعت 9 روز سه شنبه 95/12/24در دانشکده برگزار میگردد.

 
پورتال اخبار