رهبری

بدنه خبر

جلسه شورای پژوهشی یکشنبه، 22 اسفند 1395

جلسه شورای پژوهشی

جلسه شورای پژوهشی دانشکده با حضور اعضا روز یکشنیه 95/12/22 در دانشکده برگزار شد. دراین جلسه تعدادی از پروپوزال ها مورد بحث وبررسی قرار گرفت.

 
پورتال اخبار