رهبری

بدنه خبر

دفاع از پروپوزال چهارشنبه، 25 اسفند 1395

جلسه دفاع از پروپوزال

جلسه دفاع از پروپوزال آقای حامد گویلی تحت عنوان"بررسی نگرش فرهنگ ایمنی وعوامل مؤثر بر آن در پرسنل فوریتهای پزشکی 115 شهرستان سنندج در سال 1395" ساعت 8 صبح روز چهار شنبه 95/12/25 با حضور رئیس دانشکده ، استاد راهنما، مشاور ومعاونین در دانشکده برگزار گردید
 
 
 
پورتال اخبار