رهبری

بدنه خبر

برنامه کشیک داروخانه های استان چهارشنبه، 25 اسفند 1395
                                         برنامه کشیک داروخانه های استان در ایام تعطیلات نوروزی
 

ردیف

شهرستان

نام داروخانه

نوع سرویس

تاریخ حضور

1

سنندج

داروخانه دکتر خدیو

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

2

سنندج

داروخانه هلال احمر

روزانه

در کلیه ایام تعطیلات از ساعت 9 صبح الی 13

3

سنندج

داروخانه دکتر سیدی

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

4

سنندج

داروخانه دکتر فتحی

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

5

سنندج

داروخانه دکتر امیر حشمتی

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

6

سنندج

داروخانه دکتر عبدی

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

7

سنندج

داروخانه شهید قاضی

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

8

سنندج

داروخانه دکتر یوسف زمانی

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

9

دیواندره

داروخانه دکتر نوری

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

10

دیواندره

داروخانه دکتر کرمی

روزانه

01/01/96 لغایت03/01/96

11

دیواندره

داروخانه دکتر قیصری

روزانه

04/01/96 لغایت 08/01/96

12

دیواندره

داروخانه دکتر مرادی

روزانه

09/01/96 لغایت13/01/96

13

بانه

داروخانه دکتر حیدری

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

14

بانه

داروخانه دکتر شافعی ، داروخانه دکترسر شیوی

روزانه

01/01/96

15

بانه

داروخانه دکتر شافعی ، داروخانه سعید پور

روزانه

02/1/96

16

بانه

داروخانه دکتر ابراهیم زاده ، داروخانه دکتر سر شیوی

روزانه

03/01/95

17

بانه

داروخانه دکتر ابراهیم زاده ، داروخانه سعید پور

روزانه

12/01/96

18

بانه

داروخانه غریب زاده

شبانه روزی

-

19

بانه

داروخانه دکتر سحر خیز

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

20

کامیاران

داروخانه دکتر کرم دوست

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

21

کامیاران

داروخانه دکتر گودرزی

روزانه

01/01/96

22

کامیاران

داروخانه فارابی

روزانه

02/01/96

23

کامیاران

داروخانه دکتر محدث

روزانه

03/01/96

24

کامیاران

داروخانه دکتر روحانی

روزانه

04/01/96

25

کامیاران

داروخانه دکتر قربانی

روزانه

12/01/96

26

سقز

داروخانه دکتر جلالی

روزانه

از تاریخ 05/01/96 لغایت 14/01/96 فعال می باشند

27

سقز

داروخانه دکتر وریا امان الهی

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

28

سقز

داروخانه دکتر یزدان پناه

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

29

سقز

داروخانه دکتر خسروی

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

30

سقز

داروخانه دکتر بابک

روزانه

از تاریخ 26/12/95 لغایت 14/01/96 فعال میباشند

31

سقز

داروخانه دکتر تقی زاده

روزانه

از تاریخ 26/12/95 لغایت 14/01/96 فعال میباشند

32

سقز

داروخانه دکتر قدرتی

روزانه

از تاریخ 26/12/95 لغایت 14/01/96 فعال میباشند

33

سقز

داروخانه دکتر میرزاپور

روزانه

از تاریخ 26/12/95 لغایت 14/01/96 فعال میباشند

34

سقز

داروخانه دکتر بدوی

روزانه

از تاریخ 26/12/95 لغایت 14/01/96 فعال میباشند

35

سقز

داروخانه دکتر شربتی

روزانه

از تاریخ 26/12/95 لغایت 14/01/96 فعال میباشند

36

سقز

داروخانه دکتر احمدی نژاد

روزانه

از تاریخ 26/12/95 لغایت 14/01/96 فعال میباشند

37

سقز شهر صاحب

داروخانه دکتر سوزنی

روزانه

از تاریخ 26/12/95 لغایت 14/01/96 فعال میباشند

38

سقز

داروخانه دکتر اعتماد پور

روزانه

از تاریخ 05/01/96 لغایت 14/01/96 فعال می باشند

39

سقز

داروخانه دکتر صالحی

روزانه

 

40

سقز

داروخانه دکتر وثوقی

روزانه

از تاریخ 05/01/96 لغایت 14/01/96 فعال می باشند

41

سقز

داروخانه دکتر اسماعیل زاده

روزانه

از تاریخ 05/01/96 لغایت 14/01/96 فعال می باشند

42

سقز

داروخانه دکتر غنچه ای

روزانه

از تاریخ 05/01/96 لغایت 14/01/96 فعال می باشند

43

سقز

داروخانه دکتر احمدی پور

روزانه

از تاریخ 05/01/96 لغایت 14/01/96 فعال می باشند

44

بیجار

داروخانه دکتر ابروش

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

45

بیجار

داروخانه دکتر وفائی

روزانه

01/01/96

46

بیجار

داروخانه دکتر فرمانی

روزانه

02/01/96

47

بیجار

داروخانه دکتر زندیه

روزانه

03/01/96

48

بیجار

داروخانه دکتر بهاری

روزانه

04/01/96

49

بیجار

داروخانه دکتر موسی زاده

روزانه

11/01/96

50

بیجار

داروخانه دکتر وفائی

روزانه

12/01/96

51

بیجار

داروخانه دکتر فرمانی

روزانه

13/01/96

52

دهگلان

داروخانه دکتر مرادی

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

53

دهگلان

داروخانه دکتر سرابی

روزانه

01/01/96 و 03/01/96

54

دهگلان

داروخانه دکتر خمیس آبادی

روزانه

02/01/96

55

مریوان

داروخانه دکتر احمدی

روزانه

30/12/95 و 01/01/96

56

مریوان

داروخانه دکتر لطفی

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

57

مریوان

داروخانه دکتر خردمند

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

58

مریوان

داروخانه خوارزمی

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

59

مریوان

داروخانه دکتر ا حمدی

روزانه

01/01/96

60

مریوان

داروخانه دکتر خاوری

روزانه

02/01/95

61

مریوان

داروخانه دکتر ایمامی

روزانه

03/01/96 و 04/01/96

62

مریوان

داروخانه دکتر مکاری

روزانه

11/01/96

63

مریوان

داروخانه دکتر اخترکاوان

روزانه

12/01/96

64

مریوان

داروخانه دکتر برزابادی

روزانه

13/01/96

65

قروه( سریش اّباد )

داروخانه دکتر کاظمی فروز

روزانه

در کلیه ایام تعطیلات فعال می باشد

66

قروه

داروخانه دکتر احمد رضیان

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

67

قروه

داروخانه دکتر جواد کرمی

شبانه روزی

در کلیه ایام تعطیلات بصورت 24 ساعته فعال می باشند

 
پورتال اخبار