رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت خطر و بلایا (اطفاء حریق و آشنایی با انواع خاموش کننده ها) شنبه، 28 اسفند 1395
در مورخ 1395/12/17 در راستای اجرای کمپین پیشگیری از حریق و اثرات سوء آن کارگاه آموزشی مدیریت خطر و بلایا (اطفاء حریق و آشنایی با انواع خاموش کننده ها) جهت کارکنان ستادی در دو بخش تئوری و عملی در محل سالن اجتماعات مرکز بهداشت برگزار گردید.
 
در این کارگاه مباحث آموزشی شامل: انواع حریق و روش های اطفاء حریق، انواع خاموش کننده ها و نحوه استفاده از آنها توسط مدرس مدعو از آتش نشانی شهرستان (آقای جمیل ظاهری) به شرکت کنندگان آموزش داده شد.
 
همچنین اطفاء حریق به صورت عملی تمرین گردید.