رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) شماره 1-1396 پنجشنبه، 17 فروردین 1396

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظردارد نسبت به تامین خدمات عمومی (تنظیفات، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه) مورد نیاز واحد های تابعه خود از طریق مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی(شرکتهای صلاحیت دار و واجد شرایط) واگذار و اقدام نماید.

---------------------------------------------

¨ مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب: ازتاریخ نشرآگهی 16/1/1396 لغایت 27/1/1396

¨ محل تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب: شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه به استان کردستان-شهرستان سنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–ستاد مرکزی دانشگاه-ساختمان شماره3- مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه-واحد مناقصات اقدام و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

---------------------------------------------

¨ مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 9/2/1396

¨ آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج)اسناد مناقصه :استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کد پستی6618634683 

---------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : شرکت های داوطلب می بایست مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه واریز و ارائه نمایند.

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الف–ب-ج): کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 13/2/1396صبح روز چهارشنبه ساعت 9 واقع در دفتر مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه تشکیل می گردد. ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33286695-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید./

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار