رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله ای) شماره2- 1396 پنجشنبه، 24 فروردین 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد امور تکثیر(فتوکپی) ستاد شبکه،مرکز بهداشت و بیمارستان سینا کامیاران را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیتدار) واگذار نماید.

·         مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب: از تاریخ نشر آگهی 26/01/1396 لغایت 06/02/1396

·         آدرس محل تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب:

استان کردستان- شهرستان کامیاران – شهرک الهیه جنب دادگستری- مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران-اداره امور عمومی شبکه

·         مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف، ب و ج ):لغایت 18/02/1396

·         آدرس ارسال مدارک پیشنهادات(پاکات ب و ج ):

·     استان کردستان- شهرستان کامیاران - شهرک الهیه جنب دادگستری- دبیر خانه (محرمانه) واحد حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران کد پستی 6631853141

       

·         نوع و مبلغ تضمین (سپرده) شرکت در مناقصه:

·         شرکت کنندگان بایستی مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را بصورت اصل فیش بانکی به حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبربا حداقل اعتبار سه ماه بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران و همراه سایر مدارک ارائه نمایند.

·         تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادات(پاکات الف – ب –ج)

   مورخ 23/02/1396 روز شنبه ساعت 12/ دوازده ظهر واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران می باشد، ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35530934-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان http://muk.ac.ir و http://webda.muk.ac.irمراجعه فرمایند.      

                                                                     

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان

 
پورتال اخبار