رهبری

بدنه خبر

جلسه شورای آموزشی مرکز پزشکی توحید دوشنبه، 28 فروردین 1396

جلسه شورای آموزشی مرکز پزشکی توحید

اولین جلسه شورای آموزشی مرکز پزشکی توحید با حضورمسئولین ،مدیران گروههای آموزشی وریئس دانشکده پرستاری مامایی در صبح روز شنبه 96/01/26 در دفتر ریاست تشکیل گردید.در این جلسه مسائل مرتبط با اعتبار بخشی والزامات آن ،همکاری های بین بخشی ، برنامه های اتاق عمل وایجاد فضای فیزیکی بیشتر جهت اتاق اساتید ورختکن دانشجویان وهمچنین فراهم نمودن فضای مناسب برای نمازخانه مورد بحث وبررسی قرار گرفت.
 
پورتال اخبار