رهبری

بدنه خبر

جلسه شورای آموزشی دانشکده دوشنبه، 28 فروردین 1396

دومین جلسه شورای آموزشی دانشکده

دومین جلسه شورای آموزشی دانشکده در ساعت 8 صبح روز شنبه96/01/26 در دفتر ریاست دانشکده تشکیل شد . در این جلسه ابتدا گزارش مسئول آموزش در خصوص امور کلاسها ،وضعیت آموزشی دانشجویان به تفکیک معدل ورشته همچنین گزارش مدیران گروههای آموزشی از بازدیدازبیمارستانها ودرمانگاهها ،بازدید رئیس دانشکده ومعاون آموزشی از بخشهای مختلف بیمارستانهای توحید وبعثت سنندج همچنین در مورد مصوبات آموزشی بحث وتبادل نظر به عمل آمد.

 
پورتال اخبار