رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی شماره 1/1396 چهارشنبه، 30 فروردین 1396

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان در نظردارد اموال و وسایل اسقاطی شامل: وسایل اداری، دستگاهها و لوازم متفرقه اسقاط و خارج از رده را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

************************************

¨       مدت زمان تحویل اسناد مزایده: ازتاریخ نشرآگهی 29/1/1396 لغایت 10/2/1396

¨  آدرس محل تحویل اسناد مزایده: متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده به آدرس : استان کردستان- شهرستان سنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر- ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان- ساختمان شماره 3-مدیریت امور پشتیبانی– واحد مناقصات و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

¨  آدرس محل بازدید از مورد مزایده: متقاضیان می توانند جهت بازدید از اموال و وسایل اسقاط به استان کردستان- شهرستان سنندج- خیابان اردلان- انبار مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مراجعه نمایند.

********************************************

¨ مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 20/2/1396

¨ آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج)اسناد مزایده :استان کردستان–شهرستان سنندج–میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کد پستی 6618634683

********************************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده : مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر(باحداقل اعتبار سه ماه) بنام دانشگاه علوم پزشکی کردستان واریز و ارائه گردد.

********************************************

تاریخ کمیسیون مزایده و بازگشایی مدارک و پیشنهادات: کمیسیون مزایده در مورخه 24/2/1396 صبح روز یکشنبه ساعت 10 واقع در دفتر مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه تشکیل می گردد، ضمناً متقاضیان  یا مزایده گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن33286695-087 واحد مناقصات تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید.

 

********************************************

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار