رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی(دو مرحله ای) شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران چهارشنبه، 30 فروردین 1396

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران درنظردارد درراستای ارتقاء کیفی خدمات هتلینگ بیمارستانها و در اجرای طرح تحول نظام سلامت، نسبت به خرید و تهیه وتامین کیف های بهداشتی واقلام بهداشتی مورد نیاز بیماران بستری به تفکیک بخش های بیمارستانی جهت بیمارستان سینا شهرستان کامیاران ازطریق مناقصه عمومی(دو مرحله ای) به شرکت های صلاحیت دار مرتبط با موضوع مناقصه واگذار نماید. 

• مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب: از تاریخ نشر آگهی 28/01/1396 لغایت 09/02/1396

• آدرس محل تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب:

    استان کردستان- شهرستان کامیاران – شهرک الهیه جنب دادگستری- مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران-اداره امور عمومی شبکه

• مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف، ب و ج ) و نمونه کیف های بهداشتی:لغایت 20/02/1396

• آدرس ارسال مدارک پیشنهادات(پاکات ب و ج ) و اسناد مناقصه و نمونه کیف های بهداشتی:

استان کردستان- شهرستان کامیاران - شهرک الهیه جنب دادگستری- دبیر خانه (محرمانه) واحد حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران کد پستی 6631853141

• نوع و مبلغ تضمین (سپرده) شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان بایستی مبلغ تضمین شرکت در مناقصه را بصورت اصل فیش بانکی به حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبربا حداقل اعتبار سه ماه بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران و همراه سایر مدارک ارائه نمایند.

• تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادات(پاکات الف – ب –ج)

مورخ 25/02/1396 روز شنبه ساعت 10/ده صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران می باشد، ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35530934-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان http://muk.ac.ir و http://webda.muk.ac.irمراجعه فرمایند.      

    

                          روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان                                                                                                                                  

 
پورتال اخبار