رهبری

بدنه خبر

کارگاه اخلاق حرفه ای چهارشنبه، 30 فروردین 1396

برگزاری کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای جهت دانشجویان ترم چهارم پرستاری در تاریخ 1396/01/30 در سالن اجتماعات دانشکده توسط اساتید پرستاری برگزار گردید . دراین کارگاه ارزشهای اسلامی و کاربرد اخلاق در مدیریت، خدمات پرستاری همچنین دیدگاههای حقوقی و قانونی پرستار جهت دانشجویان ارائه گردید.

 

 
پورتال اخبار