رهبری

بدنه خبر

برگزاری نشست پیشرفت تحصیلی چهارشنبه، 30 فروردین 1396
دراین جلسه که با حضور رییس دانشکده پیراپزشکی ، معاون آموزشی و تعدادی از مدیران گروهها و پرسنل دانشکده و تعدادی از دانشجویانی که پیشرفت بسیار خوبی داشتند برگزار شد، آقای یعقوبی از تلاش و پشتکار این دانشجویان تشکر و برای آنان آرزوی موفقیت کردند. در ادامه دانشجویان نیز به ایراد مسائل و مشکلات خود در زمینه های مختلف تحصیلی پرداختند و از مسئولین دانشکده درخواست کردند تا حد امکان به حل این مشکلات بپردازند.
 
پورتال اخبار