رهبری

بدنه خبر

تشخیص آلودگی انگشتان دستها برای کارگران و پرسنلی که به طور مستقیم با تولید مواد غذایی سرو کار دارند شنبه، 2 اردیبهشت 1396

این آزمایش برای تشخیص آلودگی انگشتان دستها برای کارگران و پرسنلی که بطور مستقیم با تولید مواد غذایی سروکار دارند هر دو ماه یکبار انجام می­پذیرد چرا که امکان دارد بوسیله دست آلوده، آلودگی مدفوعی را به مواد اولیه انتقال داده و باعث ازدیاد میکروارگانیسمها درمحصول تولیدی شود.

جهت اینکار از محیط کشت ویولت رد بایل آگار استفاده می­گردد. مقدار لازم از این محیط کشت را که از قبل در اتوکلاو استریل شده آماده کرده و در مقابل شعله به مقدار 10 تا12 سی سی در پلیتها تقسیم نموده و پس از سرد شدن کامل، مشخصات لازم را بر روی پلیت یادداشت کرده و سپس سطح داخلی انگشتان  شخص مورد نظر را روی محیط قرار داده و با اندکی فشار نرم روی آن اثر می­گذارند. بعد از خاتمه کلیه پلیتها را جمع آوری کرده و بصورت واژگون در انکوباتور 35 تا 37درجه سانتی گراد به مدت 24 تا 48 ساعت قرار می­دهند. بعد از این مدت اگر 5 پرگنه­ی قرمز متمایل به بنفش یا ارغوانی درعمق محیط مشاهده شد/JiroCMS/Components/Util/RichTextBox/CuteEditor/Images/anchor.gif آزمایش مثبت تلقی می­گردد .مشخصات روی پلیت شامل نام آزمایش و تاریخ و نام شخص تست شونده می­باشد.

 
پورتال اخبار