رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام بها (تلفنخانه) پنجشنبه، 7 اردیبهشت 1396

شبکه بهداشت  و درمان قروه در نظر دارد امور: تلفنخانه واحدهای خود را از طریق استعلام بها به شرکت های صلاحیت دار واجد شرایط و دارای مجوز به مدت یکسال از تاریخ 1/3/96 لغایت 31/2/97 واگذار نماید.

 

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب:

از تاریخ نشر آگهی 31/1/96 لغایت 12/2/96

محل تحویل اسناد و شرایط مناقصه به شرکت های داطولب:

استان کردستان- شهرستان قروه- میدان بسیج- خیابان 17 شهریور- دفتر حراست شبکه بهداشت و درمان  قروه

 

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف، ب، ج) لغایت 24/2/96

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات:

 استان کردستان-شهرستان قروه- میدان بسیج- خیابان 17 شهریور- دفتر حراست شبکه بهداشت و درمان قروه- ارسال از طریق پست سفارشی

 

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان بایستی جهت شرکت در مناقصه مبلغ هفت میلیون ریال(7000000) بصورت اصل فیش واریزی به شماره حساب 74380904 بانک رفاه شعبه شریعتی قروه کد 825 و یا ضمانت نامه بانکی معتبر قابل وصول(با اعتبار حداقل 3ماه از تاریخ درج آگهی در وجه شبکه بهداشت و درمان قروه) ارائه و به همراه سایر مدارک ارسال نمایند

 

تاریخ بازگشایی پاکات و پیشنهادات:

مورخ 27/2/96 روز چهارشنبه رأس ساعت 9صبح در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان قروه می باشد

در ضمن متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 7-08735220156 تماس حاصل و یا به سایت ملی اطلاع رسانی استعلام ها به آدرس (http://iets.mporg.ir ) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http:// muk.ac.ir ) مراجعه فرمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار