رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) یکشنبه، 10 اردیبهشت 1396

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظردارد امور تامین و طبخ و توزیع غذای مورد نیاز بیمارستان صلاح الدین ایوبی شهرستان بانه را به شرح ذیل از طریق مناقصه به مدت یک سال به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) واگذار نماید.

¨ مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب: ازتاریخ نشرآگهی 6/2/1396 لغایت 16/2/1396

¨ محل تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب: شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه به استان کردستان-شهرستان سنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–ستاد مرکزی دانشگاه-ساختمان شماره3- مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه-واحد مناقصات اقدام و یا به  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

¨ مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  27/2/1396

¨ آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مناقصه (پاکات الف-ب-ج):استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کد پستی6618634683  

¨ نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الف– ب-ج):کمیسیون معاملات در مورخه 1/3/1396 صبح روز دوشنبه ساعت 10 صبح واقع در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33286695-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار