رهبری

بدنه خبر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات سازه و نازک کاری پارکینگ طبقاتی بیمارستان 540 تختخوابی کوثر سنندج پنجشنبه، 14 اردیبهشت 1396

 

آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای اجرای عملیات سازه و نازک کاری پارکینگ طبقاتی

بیمارستان 540 تختخوابی کوثر سنندج

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظر دارد اجرای عملیات سازه و نازک کاری پارکینگ طبقاتی بیمارستان 540 تختخوابی کوثر سنندج را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید.متقاضیان میتوانند  با مراجعه به پایگاه ملی مناقصات کشور به آدرس IETS.MPORG.IR   و یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آدرس MUK.AC.IR اسناد مناقصه را دریافت و مدارک دریافتی را پس از تکمیل طبق تاریخ های اعلام شده در متن اسناد مناقصه به دبیرخانه ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان ارسال نمایند.

موضوع مناقصه : اجرای عملیات سازه و نازک کاری  پارکینگ طبقاتی بیمارستان کوثر سنندج

مبلغ برآورد :227555901666 ریال ( دویست و بیست و هفت میلیارد و پانصدو پنجاه و پنج میلیون و نهصدو یک هزار و ششصد و شصت وشش ریال )

مبلغ برآورد بر اساس فهارس بهاء پایه سال 1396 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با شاخص مبنا سه ماهه چهارم 1395 طبق بخشنامه شماره 173073/101 مورخ 15/9/82 نظارت راهبردی  و با کلیه ضرایب مربوطه و پیش بینی تعدیل زمان اجرای کار محاسبه گردیده است.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :456500000ریال (چهارصد و پنجاه و شش میلیون و پانصد هزار ریال )

محل اعتبار : اسناد خزانه اسلامی از محل ردیف 5100004 با نماد معاملاتی سخاب 2

تاریخ انتشار اوراق خزانه اسلامی : 28/12/95

تاریخ سر رسید اوراق : 22/8/96

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33288915-087 تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات فنی با شماره  33668310 – 087  تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 

 
پورتال اخبار