رهبری

بدنه خبر

استعلام بهاء (دو مرحله ای) شبـکه بهداشت و درمان شهرستان سقز یکشنبه، 17 اردیبهشت 1396

شبکه بهداشت و درمان سقز در نظر دارد در راستای ارتقاء کیفی خدمات هتلینیگ بیمارستانها و در اجرای طرح تحول نظام سلامت نسبت به خرید و تهیه و تأمین کیف های بهداشتی و اقلام بهداشتی مورد نیاز بیماران بستری به تفکیک بخش های بیمارستانی جهت بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سقز از طریق استعلام بها(دو مرحله ای) به شرکت های صلاحیت دار مرتبط با موضوع استعلام بهاء  واگذار نماید.

 

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه:

از تاریخ 18/2/96 لغایت 25/2/96

آدرس محل تحویل اسناد به شرکت کنندگان در استعلام بهاء:

شهرستان سقز- خیابان شهدا- شبکه بهداشت و درمان – اداره امور عمومی

 

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف، ب، ج) و نمونه کیف های بهداشتی: لغایت پایان وقت اداری 31/2/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف، ب، ج) اسناد استعلام بها:

شهرستان سقز- بلوار حافظ- مرکز بهداشت طبقه دوم واحد حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز- کدپستی 6681717131- صندوق پستی 111

 

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه در استعلام بهاء:

شرکت کنندگان بایستی  سپرده شرکت در استعلام را بصورت اصل فیش بانکی و یا ضمانت نامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماهه از تاریخ درج آگهی مندرج دز شرایط عمومی استعلام بها به نام شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز واریز و همراه سایر مدارک ارسال نمایند

 

تاریخ بازگشایی پاکات و پیشنهادات:

مورخ 7/3/96  صبح روز یک شنبه رأس ساعت 10 واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان سقز می باشد . ضمناً شرکت های متقاضی یا شرکت کنندگان استعلام بها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 08736223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http://iets.mporg.ir )و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http:/muk.ac.ir )  و (http://webda.muk.ac.ir ) مراجعه فرمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار