رهبری

بدنه خبر

آکهی مزایده یکشنبه، 17 اردیبهشت 1396

شبکه بهداشت  و درمان  شهرستان دهگلان در نظر دارد از طریق شرکت های صلاحیت دار نسبت به واگذاری تزریقات و پانسمان بیمارستان شهدای دهگلان از طریق مزایده اقدام نماید.

 

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت کنندگان:

از تاریخ نشر آگهی لغایت 25/2/1396

آدرس محل تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان در مناقصه:

استان کردستان- شهرستان دهگلان- میدان امام-  شبکه بهداشت و درمان دهگلان( دفتر واحد حراست شبکه)

 

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف، ب، ج) لغایت 27/2/96

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف، ب، ج) اسناد مزایده:

 استان کردستان-شهرستان دهگلان- میدان امام- شبکه بهداشت و درمان دهگلان- (دفتر حراست شبکه بهداشت و درمان دهگلان)

 

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده:

مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر (با حداقل اعتبار سه ماه) به حساب 18640473 بانک رفاه واریز و ارائه گردد.

 

تاریخ کمیسیون مزایده و بازگشایی مدارک  و پیشنهادات (پاکات الف، ب، ج):

مورخ 30/2/96 صبح روزشنبه رأس ساعت10صبح در دفتر مدیریت شبکه بهداشت می باشد.

ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09189704696 واحد امور عمومی شبکه تماس حاصل  نمایید.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار