رهبری

بدنه خبر

نوبت دوم دوشنبه، 18 اردیبهشت 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد در نظر دارد داروخانه بیمارستان شهید چمران و مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و شهری شهرستان سروآباد را به شرح ذیل از طریق مزایده به مدت یک سال به داروسازان واجد شرایط شاغل در استان کردستان  واگذار نماید .

·         مدت زمان تحویل اسناد مزایده به شرکتهای داوطلب :از تاریخ  18/2/1396 لغایت 28/2/1396

·         محل تحویل اسناد مزایده به شرکت های داوطلب :استان کردستان – شهرستان سروآباد – شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد – واحد امور عمومی

·         مهلت ارسال پیشنهادات ( پاکات الف و ب و ج ) :لغایت تاریخ 8/3/1396

·         آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده ( پاکات الف و ب و ج ) :استان کردستان – شهرستان سروآباد – شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد – واحد دبیر خانه ( محرمانه ) – کد پستی 6678136444

·         نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

·         تاریخ تشکیل کمسیون مزایده و بازگشایی مدارک و پیشنهادات ( الف و ب و ج ) :کمیسیون مزایده در مورخه 9/3/1396 صبح روز سه شنبه ساعت 10 صبح واقع در شبکه بهداشت و درمان سروآباد می باشد ، ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08734823795 مسئول امور عمومی تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مزایده به آدرس : http : // iets . mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http ://muk.ac.ir مراجعه نمایند . 

 

(( روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان ))

 
پورتال اخبار