رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه بسیار مهم شنبه، 23 اردیبهشت 1396

احتراما در خصوص اطلاعیه مربوط به فراخوان مناقصه عمومی پارکینگ طبقاتی بیمارستان کوثر سنندج به استحضار می رساند با توجه به پاره ای اصلاحات و تغییرات در اسناد و مدارک مناقصه و ... تا درج آگهی جدید در خصوص این مناقصه که متعاقبا ارسال خواهد شد از تماس های تلفنی با شماره های مندرج در آگهی ها و واحدهای این دانشگاه و مهندسین مشاور همگون و کارگاه بیمارستان کوثر لطفا خود داری فرمایید.

 
پورتال اخبار