رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه شورای پژوهشی چهارشنبه، 27 اردیبهشت 1396
دراین جلسه که در ساعت   11/30 در سالن جلسات دانشکده برگزار گردید پروپوزال تعدادی از همکاران بررسی و مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.
 
 
 
 
 
پورتال اخبار