رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه cpr پایه چهارشنبه، 27 اردیبهشت 1396
در این کارگاه که توسط اساتید دانشکده پیراپزشکی جهت دانشجویان ترم هفتم رادیوتراپی بصورت تئوری و عملی در سالن مهارتهای بالینی دانشکده برگزار گردید ، دانشجویان با نحوه انجام احیای قلبی ریوی پایه آشنا شدند.
 
پورتال اخبار