رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام (بار دوم) چهارشنبه، 27 اردیبهشت 1396

مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت سنندج در نظر دارد در سال 1396 امورات ثبت نسخ و اسناد بیمه ای را به شرکتهای دارای صلاحیت که به تاید شورای انفورماتیک و اداره فناوری و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی رسیده باشد، واگذار نماید. لذا داوطلبین واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعلام مراجعه نمایند.

تاریخ دریافت اسناد : 96/2/24 لغایت 96/2/31

تاریخ بازگشایی : 96/3/1

 
پورتال اخبار