رهبری

بدنه خبر

جلسه با گروه فوریتهای پزشکی چهارشنبه، 27 اردیبهشت 1396
در این جلسه که با حضور ریاست دانشکده و اعضای گروه فوریتهای پزشکی دانشکده برگزار شد درباره مباحث بالینی و تدریس و مشکلات دانشجویان و اعضای گروه بحث و تبادل نظر صورت گرفت.
 
پورتال اخبار