رهبری

بدنه خبر

کارگاه آموزشی خدمات نوین میانسالان پنجشنبه، 28 اردیبهشت 1396

کارگاه آموزشی خدمات نوین میانسالان  جهت گروه های هدف بهورز، مراقب سلامت، کارشناسان خانواده و بیماریها، کارشناسان ستادی و ماما به مدت یک هفته از تاریخ 18/2/1396 لغایت 25/2/1396 در محل کارگاه آموزشی مرکز جامع خدمات سلامت شهری روستایی 2 با مشارکت واحد خانواده، مبارزه با بیماری ها و واحد آموزش برگزار گردید.

 
 
پورتال اخبار