رهبری

بدنه خبر

آموزش خود مراقبتی در اردو گاه امام علی (ع) برای مدد جویان جمعه، 29 اردیبهشت 1396
اردوهایدو روزه برای مادران و دختران تحت پوشش کمیته امداد از شهرستانهای تابعه در اردو گاه امام علی (ع) در سنندج به همت کمیته امداد برگزار می شود . و در این اردوی دو روزه برنامه های متنوعی برای شرکت کنندگان در ادرو برگزار می گردد که یکی از آنها آموزش بهداشت است . کارشناس مسئول آموزش سلامت سنندج هر هفته در این مکان حاضر شده و با تاکید بر خود مراقبتی به آموزش سلامت به خصوص در حوزه زنان پرداخته است . ئی در این کلاس ها علاوه بر اصول آموزشی خود مراقبتی در زمینه سرطانهای شایع در زنان و راههای پیشگیری از آن و به خصوص ضرورت معاینات ماهانه سینه و انجام آزمایش پاپ اسمیر و اشاره ای به بیماریهای زنان ، ایشان را جهت مراجعه به مراکز سلامت شهر و محله خودشان و تشکیل پرونده الکترونیک راهنمایی می کند روز پنج شنبه96/2/28 آخرین روز این دوره های آموزشی بود .    
 
پورتال اخبار