رهبری

بدنه خبر

اسنـاد ارزیابی کیفی وفنی پارکینگ طبقاتی سنندج پنجشنبه، 4 خرداد 1396

 
 
 آگهی فراخوان مناقصه عمومی اجرای عملیات سازه و نازک کاری پارکینگ طبقاتی بیمارستان 540 تختخوابی کوثر سنندج

 

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظر دارد اجرای عملیات سازه و نازک کاری پارکینگ طبقاتی بیمارستان 540 تختخوابی کوثر سنندج را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید.متقاضیان میتوانند  با مراجعه به پایگاه ملی مناقصات کشور به آدرس IETS.MPORG.IR   و یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آدرس MUK.AC.IR اسنادارزیابی کیفی و فنی را دریافت و مدارک دریافتی را پس از تکمیل طبق تاریخ های اعلام شده در متن اسناد به دبیرخانه ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان ارسال نمایند.

موضوع مناقصه : اجرای عملیات سازه و نازک کاری  پارکینگ طبقاتی بیمارستان کوثر سنندج

زیربنا حدودا 20000(بیست هزار ) متر مربع با اسکلت بتنی

مبلغ برآورد :230236898925 ریال ( دویست و سی میلیارد و دویست و سی و شش میلیون و هشتصدو نود و هشت هزارونهصدو بیست و پنج ریال )

مبلغ برآورد بر اساس فهارس بهاء پایه سال 1396 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  و با کلیه ضرایب مربوطه محاسبه گردیده است.

محل تامین اعتبارات پروژه : اسناد خزانه اسلامی از محل ردیف 5100004 با نماد معاملاتی سخاب 2

تاریخ انتشار اوراق خزانه اسلامی : 28/12/95

تاریخ سر رسید اوراق : 22/8/96

رشته و زمینه تخصصی و رتبه : رشته ابنیه و رتبه های یک و دو و سه

 

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33288915-087 تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات فنی با شماره  36632304 – 031  مهندسین مشاور همگون  تماس حاصل فرمایید.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار