رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام (بار سوم) یکشنبه، 7 خرداد 1396

مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت سنندج در نظر دارد در سال 1396 امورات ثبت نسخ و اسناد بیمه ای را به شرکتهای دارای صلاحیت که به تاید شورای انفورماتیک و اداره فناوری و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی رسیده باشد، واگذار نماید. لذا داوطلبین واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد استعلام مراجعه نمایند.

تاریخ دریافت اسناد : 96/3/7 لغایت 96/3/13

تاریخ بازگشایی : 96/3/20

 
پورتال اخبار