رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده (نوبت دوم) پنجشنبه، 11 خرداد 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در نظر دارد از طریق شرکت های صلاحیتدار نسبت به واگذاری تزریقات و پانسمان بیمارستان شهدای دهگلان از طریق مزایده اقدام نماید.

مدت زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان: از تاریخ نشر آگهی لغایت 17/3/96

آدرس محل تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان در مناقصه: استان کردستان- شهرستان دهگلان- میدان امام- شبکه بهداشت و درمان دهگلان(امور عمومی شبکه)

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 22/3/96

آدرس ارسال مدارک وپیشنهادات(پاکات الف و ب و ج)اسناد مزایده: استان کردستان-شهرستان دهگلان-میدان امام شبکه بهداشت و درمان دهگلان (دفتر حراست شبکه بهداشت و درمان دهگلان)

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده: مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر(با حداقل اعتبار سه ماه) به حساب 18640473 بانک رفاه واریز و ارائه گردد

تاریخ کمیسیون مزایده و بازگشایی مدارک و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج): مورخ 24/3/96 صبح روز چهارشنبه ساعت 10صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت می باشد. ضمناً شرکتهای شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09189704696 واحد امور عمومی شبکه تماس حاصل نمایید.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار