رهبری

بدنه خبر

مراسم اهدای پروانه صلاحیت حرفه ای سرپرستاران و سوپروایزرین بیمارستان توحید پنجشنبه، 11 خرداد 1396

        مراسم اهدای پروانه صلاحیت حرفه ای پرستاران و سوپروایزرین با حضور ریاست مرکز آقای دکتر نصیری و مدیریت مرکز جناب آقای هاشمی نسب در دفتر پرستاری توحید برگزار و در این مراسم که کلیه سرپرستاران و سوپروایزرین حضور داشتند پروانه صلاحیت حرفه ای توسط ریاست و مدیریت به همکاران اهدا گردید .

 
پورتال اخبار