رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه بسیار مهم در خصوص اسناد ارزیابی پارکینگ طبقاتی بیمارستان کوثر سنندج شنبه، 13 خرداد 1396
به اطلاع شرکت کنندگان در مناقصه عمومی پارکینگ طبقاتی بیمارستان کوثر سنندج می رساند ، جهت ارسال برنامه زمانبندی دقیق تر توسط شرکت کنندگان ، فایل نقشه پروژه مذکور جهت دانلود در سایت قرارداده شده است.
لطفا نسبت به دانلود فایل نقشه اقدام نموده و نقشه چاپ شده را همراه با مهر و امضا  به همراه اسناد ارزیابی به این دانشگاه ارسال فرمایید.

 
پورتال اخبار