رهبری

بدنه خبر

استعلام بهاء (دو مرحله ای ) نوبت دوم شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز جمعه، 19 خرداد 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقزدر نظر دارد در راستای ارتقاء کیفی خدمات هتلینگ بیمارستانها و در اجرای طرح تحول نظام سلامت نسبت به خرید و تهیه و تأمین کیف های بهداشتی و اقلام بهداشتی مورد نیاز بیماران بستری به تفکیک بخش های بیمارستانی جهت بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سقز از طریق استعلام بهاء (دو مرحله ای) به شرکت های صلاحیت دار مرتبط با موضوع استعلام بهاء واگذار نماید.

 

مدت زمان تحویل اسناد به شرکت کنندگان در استعلام بها: از تاریخ 20/3/1396 لغایت 27/3/1396

آدرس محل تحویل اسناد به شرکت کنندگان در استعلام بها: شهرستان سقز- خ. شهدا- شبکه بهداشت و درمان- اداره امور عمومی

***********************************

مهلت ارسال مدارک و پیشنهادات ( پاکت های الف، ب و ج) و نمونه های کیف های بهداشتی: لغایت پایان وقت اداری 3/4/1396

 

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج) اسناد استعلام بها: شهرستان سقز- بلوار حافظ-مرکز بهداشت طبقه دوم واحد حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز- کد پستی 6681717131- صندوق پستی: 111

**************************

 نوع و مبلغ سپرده شرکت در استعلام بها: شرکت کنندگان بایستی سپرده شرکت در استعلام را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماهه از تاریخ درج آگهی مندرج در شرایط عمومی استعلام بها به نام شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز واریز و همراه سایر مدارک ارسال نمایند.

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادات: مورخ 12/4/1396 صبح روز دوشنبه ساعت 10 واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز می باشد. ضمناً شرکت های متقاضی یا شرکت کنندگان استعلام بها می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08736223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان http://muk.ac.ir  و http://webda.muk.ac.ir مراجعه فرمایند.

**************************************

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 

 
پورتال اخبار