رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده اموال اسقاط خانه بهداشت زاغه سفلی یکشنبه، 21 خرداد 1396
شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دیواندره درنظردارد اموال و وسایل اسقاط خارج ازرده  خانه بهداشت زاغه سفلی  را ازطریق آگهی مزایده به فروش برساند.
 
پورتال اخبار